ปิดรับสมัครผลงาน

ประเภทผู้เข้าประกวดประเภทผู้เข้าประกวด

 • 1. บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs Startup สัญชาติไทย
 • 2. นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย

ประเภทสินค้าการประกวด

 • 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)
 • 2. ผลิตภัณฑ์ประเภทส่วนผสมอาหาร (Ingredients)
 • *ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ใช้ส่วนผสมอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • - ชื่อผลิตภัณฑ์
 • - ภาพสินค้า
 • - Pitch Deck Presentation (จัดส่งรูปแบบ PowerPoint Presentation, PDF, JPEG)
 • - VDO Presentation (ไม่เกิน 7 นาที)

รายละเอียด Pitch Deck ประกอบด้วย

 • - Introduction: ที่มาและจุดประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • - Market pain / Problem: ปัญหาของตลาดหรือสินค้า เหตุใดต้องมีการแก้ไข
 • - Target Market /Market size: ขนาดของตลาด กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร หรือ ตลาดของเราเป็นกลุ่มไหน
 • - Solution/Innovation: สิ่งที่เราทําคืออะไร แล้วมันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร มีการพัฒนานวัตกรรมในสินค้า อย่างไรบ้าง
 • - Competitive advantage: นวัตกรรมสินค้าที่โดดเด่น และแตกต่างกับคู่แข่งอย่างไร
 • - Business Model: โมเดลทางธุรกิจ รายได้
 • - Sustainability: ศักยภาพในการดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 • - Team: สมาชิกในทีม ความเชี่ยวชาญของทีม


Fi Academy Series
Copyrights © All Rights Reserved by The Vista Co., Ltd.